നമസ്കാരം! എന്റെ ഇന്റെർനെറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്ക് സ്വഗതം!

ഇത് എന്റെ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും ഇന്റെർനെറ്റ് ലോകത്തെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്കുമുള്ള ലിങ്കുകൾ നൽകുന്ന ബ്ലോഗ്. എന്റേതല്ലാത്ത ഏതാനും ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും ഇതിൽ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിലും ക്ലിക്കു ചെയ്ത് അതാതിടങ്ങളിൽ എത്താം. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗെഴുതക്കങ്ങൾ വിശ്വമാനവികം 1-ൽ ആണ്.

HEAD LINES OF BLOGPOSTS

എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്

  • അകാലത്തിൽ കഥമാറിയ ജീവിതം - * അകാലത്തിൽ കഥമാറിയ ജീവിതം * സായന്തനക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. നല്ല പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു അവിവാഹിതനും പിന്നെ എഴുതുന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിരിക്കും! ഞാൻ ...
    5 weeks ago

വിശ്വമാനവികം 1- സൈറ്റ്മാപ്പ്

Thursday, April 22, 2010

ഇ.എ.സജിമിന്റെ ലോകം

ഈ ബ്ലോഗ് എന്റെ എല്ലാ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും ഉള്ള ലിങ്കുകൾ നൽകുന്നു. ഒപ്പം ഞാൻ പിന്തുടരുന്ന ഏതാനും ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും മറ്റ് ഏതാനും ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കും സൈറ്റുകളിലേയ്യ്ക്കും ഉള്ള ലിങ്കുകളും നൽകുന്നു. ഇന്റെർനെറ്റിലും ബൂലോകത്തും ഉള്ള എന്റെ എളിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് വഴികാണിയ്ക്കുന്നു.